مشکانی, جواد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی