منصوری, حامد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی