نریمانی, حامد, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران، جمهوری اسلامی