پوراسماعیل, حسنعلی, دانشگاه زابل, ایران، جمهوری اسلامی