کریم پور, حسین, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی