کمری, حسین, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران، جمهوری اسلامی