مهرآبادی, حمید رضا, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی, ایران، جمهوری اسلامی