کمیلی, حمیدرضا, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی