نجفی, حمید, دانشگاه بوعلی سینا همدان, ایران، جمهوری اسلامی