دبیقی, خاتون, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی