مهدیخانلو, خسرو, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی