پرویزی, خسرو, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان, ایران، جمهوری اسلامی