مظاهری, داریوش, دانشگاه تهران, ایران، جمهوری اسلامی