دوانی, داوود, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی