چوگان, رجب, مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران، جمهوری اسلامی