کریمی زاده, رحمت الله, موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور, ایران، جمهوری اسلامی