یزدانی بیوکی, رستم, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی