نریمانی, رسول, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی