خانی, رضا, دانشگاه شهيد مدني آذربايجان, ایران، جمهوری اسلامی