دیهیم فرد, رضا, دانشگاه شهید بهشتی, ایران، جمهوری اسلامی