ملکی نژاد, رضا, دانشگاه صنعتي اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی