نامداریان, رضا, دانشگاه لرستان, ایران، جمهوری اسلامی