نجفی, رضا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور, ایران، جمهوری اسلامی