آقایی اوخچلار, رقیه, دانشگاه ارومیه, ایران، جمهوری اسلامی