خدارحم پور, زهرا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, ایران، جمهوری اسلامی