مظفری, ساعده, مدیریت زراعت، سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران, ایران، جمهوری اسلامی