خرم دل, سرور, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی