خانی نژاد, سعید, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی