خاوری خراسانی, سعید, دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران، جمهوری اسلامی