ملک زاده, سعید, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی

  • پژوهشهای زراعی ایران جلد 16 شماره 1 سال 1397 - علمی پژوهشی
    ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای
    چکیده  PDF