خوش پیک, سمیه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, ایران، جمهوری اسلامی