کاظمینی, سید عبدالرضا, دانشگاه شیراز, ایران، جمهوری اسلامی