موسوی, سید غلامرضا, آزاد اسلامی واحد بیرجند, ایران، جمهوری اسلامی