موسوی, سید غلامرضا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند, ایران، جمهوری اسلامی