ناظری, سید محمود, مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي, ایران، جمهوری اسلامی