موسوی, سید هاشم, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, ایران، جمهوری اسلامی