ابطحی فروشانی, سیده مژگان, صنعتی اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی