پذیره, صفیه, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی