خورسندی, طاهره, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی