دباغ محمدی نسب, عادل, دانشگاه تبریز, ایران، جمهوری اسلامی