ناصریان, عباسعلی, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی