پاپ زن, عبدالحمید, دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران، جمهوری اسلامی