ملافیلابی, عبداله, مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی, ایران، جمهوری اسلامی