ملافیلابی, عبداله, پژوهشکده علوم و صنایع غذایی, ایران، جمهوری اسلامی