مقصودی مود, علی اکبر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی