ابدالی, علی رضا, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, ایران، جمهوری اسلامی