آستارایی, علیرضا, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی