خورگامی, علی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد, ایران، جمهوری اسلامی