قدمی فیروز آبادی, علی, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان, ایران، جمهوری اسلامی