قنبری, علی, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی